Regulamin serwisu www.cracowonline.com

Wstp

Poniszy Regulamin okrela zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.cracowonline.com. W Regulaminie okrelone s podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowizki jego uytkowników, oraz zasady odpowiedzialnoci Administratora i Uytkowników Serwisu.

Definicje

Administrator - waciciel serwisu www.cracowonline.com - spóka dziaajca pod firm Wirtualny Turysta S.C. z siedzib w Rudnie. Serwis - strony i inne narzdzia internetowe udostpniane za porednictwem sieci Internet, do których prawa przysuguj Wirtualny Turysta S.C.  i które dostpne s pod adresem www.cracowonline.com

Moderator - osoba lub osoby wystpujce w imieniu Administratora które dbaj o prawidowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak równie podejmuj w imieniu Administratora kroki zmierzajce do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Uytkowników;

Uytkownik – osoba uzyskujca dostp do Serwisu i korzystajc z jego funkcjonalnoci;

Orodek - hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy prezentowany w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Gos - ocena w skali od 1 do 5, wystawiona okrelonemu Orodkowi poprzez Uytkownika.

Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

 1. Uytkownik moe:
  a. oddawa Gosy na poszczególne Obiekty oraz wyraa o nich opinie zgodnie z wasnymi odczuciami po skorzystaniu z usug Orodka;
  b. korzysta z Serwisu i jego funkcjonalnoci zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
 2. Uytkownik zobowizany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiaów, w szczególnoci fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiaów w Serwisie przez Uytkownika jest równoznaczne z owiadczeniem, e Uytkownik posiada w tym zakresie niezbdne prawa i zgody.
 3. Administrator, w tym dziaajcy w jego imieniu Moderator, moe usun materiay umieszczone przez Uytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespeniajce lub naruszajce postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Uytkownika.
 4. Uytkownik moe oddawa Gosy w skali od 1 do 5 jedynie na  Orodki, co do których moe wyrazi opini na podstawie wasnych dowiadcze zwizanych z korzystaniem z usug konkretnego Orodka.
 5. Zabrania si wpywania na redni Orodka poprzez nagminne oddawanie negatywnych Gosów. Zabrania si oddawania Gosów przez Uytkowników, co do których moe zachodzi podejrzenie o nierzetelno oceny, w szczególnoci zwizanych z Orodkami ocenianymi lub konkurencyjnymi.
 6. Uytkownik moe doda tylko jeden Gos na kady z Orodków.
 7. Opinie naruszajce postanowienia Regulaminu mog by usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Uytkownika poprzez usunicie fragmentów naruszajcych postanowienia Regulaminu.

Informacje o Orodkach i zapytania o moliwo rezerwacji

 1. Wacicielem wszystkich mechanizmów sucych do skadania zapytania o moliwo rezerwacji za porednictwem Serwisu jest spóka Wirtualny Turysta S.C z siedzib Rudno 270, 32-067.
 2. Administrator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za treci umieszczone w Serwisie, w szczególnoci dotyczce Orodków. Informacje dotyczce Orodków pochodz w znacznej mierze od osób reprezentujcych te Orodki oraz ze róde powszechnie dostpnych. Administrator weryfikuje informacje budzce szczególne wtpliwoci, jednake nie jest do tego zobowizany i nie ponosi z tego tytuu adnej odpowiedzialnoci.
 3. Umieszczone w Serwisie informacje o Orodkach, jak równie dotyczce ich Gosy w aden sposób nie prezentuj opinii Administratora.
 4. Cenniki i inne informacje dotyczce warunków handlowych oferowanych przez Orodki nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Wybrane Orodków umieszczone w Serwisie mog zawiera opcj „wylij zapytanie o nocleg”.
 6. Uytkownik, korzystajc z formularza, wprowadza wskazane w formularzu szczegóy zamierzonej rezerwacji.
 7. Administrator dokonuje w Orodku sprawdzenia moliwoci dokonania rezerwacji na warunkach wskazanych w formularzu wypenionym przez Uytkownika i informuje o tym Uytkownika.
 8. Jeeli Uytkownik zdecyduje si na dokonanie rezerwacji, Administrator przekazuje dane kontaktowe Orodka i dalsza korespondencja nie nastpuje za porednictwem Administratora.
 9. Za potwierdzenie rezerwacji, a take prawdziwo i rzetelno informacji podawanych przez Orodki w Serwsie odpowiedzialno ponosi Orodek.
 10. Uytkownik moe zoy reklamacj, jeeli czynnoci Administratora przewidziane w Regulaminie nie s realizowane przez Administratora lub s realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 11. Reklamacj mona zoy w formie elektronicznej na adres email:  info@wirtualnyturysta.com lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawiera informacje identyfikujce Klienta i czynnoci dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgaszanych zastrzee.
 12. Jeeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj uzupenienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci si do skadajcego reklamacj o jej uzupenienie we wskazanym zakresie.
 13. Administrator rozpatrzy reklamacj w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 14. Odpowied na reklamacj wysyana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 15. Reklamacje dotyczce usug noclegowych powinny by bezporednio kierowane do Orodka, który zobowizany by do ich wiadczenia.
 16. Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (UoPK), konsument, który zawar umow na odlego, co do zasady moe w terminie 14 dni odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjtkiem kosztów okrelonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 UoPK. Konsument moe odstpi od umowy, skadajc owiadczenie o odstpieniu od umowy. Owiadczenie mona zoy na formularzu, którego wzór stanowi zacznik nr 2 do UoPK. Zgodnie jednake z przepisem art. 38 pkt. 12 UoPK, prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje konsumentowi midzy innymi w odniesieniu do umów o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi. W zwizku z powyszym, w odniesieniu do Usug w zakresie wyej wskazanym, o oznaczonym okresie wiadczenia, Klientowi nie przysuguje prawo odstpienia.
 17. Szczegóowe informacje dotyczce moliwoci skorzystania przez Klienta bdcego konsumentem z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur dostpne s w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spoecznych, do których zada statutowych naley ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nastpujcymi adresami internetowymi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 18. Klient bdcy konsumentem posiada nastpujce przykadowe moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze:
  1.  Klient uprawniony jest do zwrócenia si do staego polubownego sdu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnicie sporu wynikego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i dziaania staych polubownych sdów konsumenckich okrela rozporzdzenie ministra sprawiedliwoci z dnia 25 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia regulaminu organizacji i dziaania staych polubownych sdów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia si do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczcie postpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakoczenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostpna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Baza danych

 1. Wyczne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostpnianych za porednictwem Serwisu przysuguje Administratorowi. Bazy danych podlegaj ochronie okrelonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z pón. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z pón. zm.). Uytkownicy Serwisu uprawnieni s do normalnego korzystania z bazy danych na uytek wasny oraz pobierania nieistotnej, co do jakoci lub iloci, czci jej zawartoci.
 2. Dane osobowe umieszczane w Serwisie s zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci w zgodzie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe Klientów wykorzystywane s wycznie w celu wstpnego sprawdzenia moliwoci dokonania rezerwacji noclegu i s przekazywane Orodkowi w celu identyfikacji Uytkownika zainteresowanego ofert Orodka.
 4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane bd dane osobowe Klientów jest Administrator.

Postanowienia dodatkowe

 1. Administrator nie odpowiada w aden sposób za treci przekazywane i publikowane na amach Serwisu przez Uytkowników, za ich prawdziwo, rzetelno oraz autentyczno fotografii.
 2. Administrator jako waciciel i zarzdca Serwisu dooy wszelkich stara, aby Serwis oraz wszystkie usugi udostpniane za jego porednictwem dziaay w sposób cigy i bez zakóce, jednake Administrator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za zakócenia spowodowane dziaaniem siy wyszej, awariami lub niedozwolon ingerencj Uytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego cakowitego lub czciowego wyczenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usug lub przeprowadzania konserwacji, bez wczeniejszego uprzedzania o tym Uytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awari sprztu, dysfunkcj sieci Internet, utrat na skutek dziaania osób trzecich.
 5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnonie Serwisu mog by kierowane do Moderatora pod adres e-mail info@wirtualnyturysta.com lub poczt tradycyjn na adres Wirtualny Turysta, Rudno 270, 32-067

Regulamin

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie Regulaminu w kadej chwili, informujc o tym Uytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na pocztku Regulaminu

 

Powrt do strony gwnej